Skip to main content

Code of conduct

Nordcarrier group – “Code Of Conduct”

Code of Conduct

Nordcarrier ønsker med denne code of conduct at tydeliggøre vores store engagement i og ansvar overfor miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig udvikling. Det forventes, at alle Nordcarriers leverandører og medarbejdere som et minimum overholder de krav, der beskrives i denne code of conduct samt principperne i FN Global Compact. I Nordcarrier er vi overbeviste om, at der igennem konstruktiv dialog med vores leverandører omkring denne code of conduct kan skabes langvarige og konstruktive partnerskaber. 

Det påhviler til enhver tid leverandøren at overholde forpligtelserne i denne code of conduct.

Ydermere forventer vi, at vores leverandører informerer eventuelle underleverandører om forpligtelserne. Alle omkostninger til at kontrollere og overholde denne code of conduct påhviler leverandøren. I tilfælde, hvor Nordcarrier erfarer, at leverandøren ikke lever op til denne code of conduct, informerer Nordcarrier leverandøren om dette og forventer, at leverandøren straks sørger for at tilrette angivne forhold.

Hvis leverandøren, mod forventning, ikke straks sørger for at tilrette angivne forhold står det Nordcarrier frit for at stoppe samarbejdet med leverandøren uden yderligere varsel eller opsigelse. Leverandører til Nordcarrier bærer det fulde ansvar for, at eventuelle underleverandører også lever op til denne code of conduct.

Det er meget vigtigt for Nordcarrier, at alle ansatte trives i et sundt og sikkert arbejdsmiljø. For leverandører til Nordcarrier gælder, at leverandøren skal sikre overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler og -love i de lande, leverandøren opererer. Nordcarrier lægger vægt på, at ansatte har de bedst mulige arbejdsforhold, og at følgende altid vurderes: Belysning, ventilation, støj, ergonomisk korrekte møbler samt rengøring.

For Nordcarrier er det vigtigt, at alle arbejdstids-, ferie- og mindstelønsregler overholdes. Leverandører skal til enhver tid overholde gældende lovgivning i de lande, hvor leverandøren opererer. Overtidsarbejde skal i størst muligt omfang reduceres til et minimum, – dette selvfølgelig for at opnå bedst mulig balance mellem arbejdstid og fritid for den enkelte medarbejder. Det er Nordcarrier magtpåliggende, at de ansatte til enhver tid har ret til at organisere sig i for eksempel fagforeninger.
Nordcarrier accepterer ingen form for korruption eller bestikkelse, og det forventes, at leverandører deler denne holdning, og overholder Nordcarriers selvstændige anti-korruptionspolitik. Den fulde politik kan findes på: www.nordcarrier.dk

Transportbranchen står for en stor del af den globale miljøpåvirkning. Det er afgørende for Nordcarrier til stadighed at nedbringe den miljøpåvirkning, som virksomhedens transportydelser afføder. Dette gælder selvfølgelig ligeledes for virksomhedens leverandører. Se endvidere Nordcarriers selvstændige miljøpolitik på: www.nordcarrier.dk

Nordcarrier er en åben og ikke-diskriminerende virksomhed. Det er ufravigeligt for os, at leverandører hverken praktiserer eller accepterer nogen form for diskrimination.

Da Nordcarrier opererer i transportbranchen, er det af største vigtighed, at alle ansatte og leverandører overholder virksomhedens Alkohol- og narkotikapolitik. Denne politik kan også læses i sin fulde længde på: www.nordcarrier.dk

Nordcarrier forbeholder sig ret til at komme på uanmeldt kontrol audits hos vores leverandører. Dette gør vi for at sikre overholdelse af denne code of conduct. I tilfælde af sådanne audits, forventer vi, at vores leverandører medvirker positivt, så høstede erfaringer kan bruges til at udvikle samarbejdet og, om nødvendigt, forbedre og udvikle denne code of conduct. Leverandører med spørgsmål til denne skrivelse er altid velkomne til at kontakte vedkommendes kontaktperson hos Nordcarrier.